РЕГЛАМЕНТ АВТОРИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКА «GOV.AUCTION»


Регламент авторизованого електронного майданчика «GOV.AUCTION» (Регламент) розроблений на виконання та у зв‘язку з введенням в дію Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон).

З дня публікації цього Регламенту на веб-сайті авторизованого електронного майданчика «GOV.AUCTION», правила Регламенту застосовуються до всіх закупівель, розпочатих в день публікації Регламенту та після цього.

Регламент встановлює правила роботи авторизованого електронного майданчика «GOV.AUCTION», порядок його взаємодії з усіма користувачами (замовниками та постачальниками).


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Адміністратор електронної системи закупівель – юридична особа, визначена Уповноваженим органом, відповідальна за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель (Адміністратор).

Авторизований електронний майданчик «GOV.AUCTION» – авторизована Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система «Електронний майданчик «GOV.AUCTION», яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: https://gov.auction (Електронний майданчик).

Веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель - інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять модуль електронного аукціону і база даних, та який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет (веб-портал Уповноваженого органу).

Електронна система закупівель - інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами.

Комісія - постійно діюча комісія, що утворюється Уповноваженим органом з метою забезпечення здійснення авторизації електронних майданчиків, підготовки рішень, що мають рекомендаційний характер, щодо їх підключення/відключення до електронної системи закупівель, усунення технічних збоїв в електронній системі закупівель.

Користувач – учасник, постачальник товарів, надавач послуг, виконавець робіт, замовник, державні (зокрема казенні) та комунальні підприємства, їх дочірні підприємства, об’єднання підприємств, а також господарські товариства, в яких державна або комунальна частка у статутному капіталі становить 50 і більше відсотків, орган оскарження, органи, які уповноважені здійснювати контроль у сфері закупівель, Казначейство та його територіальні органи в межах своїх повноважень та інші заінтересовані особи.

Оператор Електронного майданчика – Товарна біржа «Біржа.Онлайн» (надалі - Оператор).

Робочий час – проміжок часу з понеділка по п’ятницю з 8 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин (крім вихідних та святкових днів).

Уповноважений орган – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

Договір про закупівлю, забезпечення тендерної пропозиції, замовники, забезпечення виконання договору про закупівлю, забезпечення тендерної пропозиції, інтерфейс та інструкції, підпис, предмет закупівлі, кабінет, конфіденційна інформація, реєстрація, тендерна пропозиція, а також інші визначення та терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України «Про публічні закупівлі», «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис», Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 166, інших нормативних актах, що регламентують роботу Оператора, а також у Договорі про приєднання до Регламенту авторизованого електронного майданчика «GOV.AUCTION».


2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Загальні умови надання послуг.

2.1.1. Електронний майданчик «GOV.AUCTION» є частиною електронної системи публічних закупівель, відносно якого Уповноваженим органом прийнято рішення про авторизацію за першим та третім, другим та четвертим рівнями акредитації.

2.1.2. Електронний майданчик «GOV.AUCTION» застосовується при здійсненні публічних закупівель у випадках, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», та в межах процедур, передбачених вказаним Законом:

а) за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень;

б) за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень (замовниками, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання);

в) під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в підпунктах а) та б) цього пункту, та якщо замовники вирішили використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору;

г) для розміщення звіту про укладені договори в системі електронних закупівель, у разі здійснення замовниками закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в підпунктах а) та б) цього пункту, а також розміщення звіту про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств, інформації про зміну його істотних умов відповідно до положень Господарського кодексу України.

2.1.3. Загальні умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг, а також порядок надання Оператором послуг встановлюються та/або змінюються виключно Законом України «Про публічні закупівлі», іншим законодавством, що регламентує діяльність Оператора, цим Регламентом, крім випадків, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі».

2.1.4. Оператор повинен у разі внесення змін до законодавства у сфері закупівель та/або прийняття нових нормативно-правових актів привести у місячний строк з дня набрання ними чинності функціональні характеристики та можливості Електронного майданчика та/або положення цього Регламенту у відповідність з такими змінами та актами.

2.1.5. Оператор Електронного майданчика забезпечує на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про закупівлі, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку, зокрема ознайомлення з переліком замовників, інформацією про процедури закупівлі, точне визначення часу та дати подання і зміни будь-яких документів, які підлягають оприлюдненню.

2.1.6. Оператор забезпечує користувачам Електронного майданчика можливість здійснювати обмін інформацією з використанням Інтернету.

2.1.7. Інструкції з детальною інформацією про користування Електронним майданчиком, описом умов реєстрації та механізму завантаження документів для участі в тендерах, розміщується на веб-сайті Електронного майданчика українською та англійською мовами.

Електронний майданчик має інтерфейс та інструкції користувача англійською мовою.

2.1.8. Тимчасове припинення роботи авторизованого електронного майданчика для проведення технічних профілактичних робіт можливе лише у неробочий час.

2.1.9. Оператор може передбачити на Електронному майданчику можливість надання додаткових послуг організатору та учаснику аукціонів, у тому числі на платній основі.

2.2. Реєстрація в електронній системі закупівель.

2.2.1. Реєстрація Користувача розпочинається із заповнення відповідних інформаційних полів (реквізитів) на відповідній окремій сторінці Електронного майданчику, дані яких повинні відповідати дійсним даним (реквізитам) Користувача.

2.2.2. Користувач, що проходить процедуру реєстрації, несе повну відповідальність за достовірність та повноту інформаційних полів, що підглядають заповненню при реєстрації, зокрема наступних реквізитів:

2.2.3. Зазначені Користувачем при реєстрації відомості та реквізити використовуються для складання (генерації) договору приєднання до регламенту, а також документів, складання яких передбачено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Податковим кодексом України, зокрема: рахунків, актів наданих послуг, податкових накладних тощо.

2.2.4. Реєстрація в електронній системі закупівель на Електронному майданчику здійснюється одним із наступних способів ідентифікації/авторизації за допомогою:

2.2.5. Функціональні можливості Електронного майданчика та певні послуги, що надаються Користувачу, стають доступні Користувачу в залежності від рівня авторизації Користувача (як організатор або учасник аукціону), яка здійснюється за вибором Користувача.

2.3. Відповідно до наявних рівнів акредитації (перший та третій) Електронний майданчик безоплатно надає організаторам аукціонів можливості з:

2.4. Відповідно до наявних рівнів акредитації (другий та четвертий) Електронний майданчик надає учасникам аукціонів послуги з:

2.5. Особливості допорогових закупівель.

2.5.1.Порядок використання електронної системи закупівель для здійснення закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, визначену у частині першій статті 2 Закону, з метою здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт визначається Адміністратором.


3. ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ, СКАРГ

3.1. Обмін інформацією та документами, направлення звернень, запитів, повідомлень та розміщення оголошень, а також оскарження процедур закупівлі в електронній системі закупівель здійснюється користувачами Електронного майданчика в порядку, передбаченому законодавством, що регулює публічні закупівлі та діяльність Оператора.

3.2. Інформацію та/або скарги на Електронний майданчик та/або Оператора користувачі Електронного майданчика можуть направляти на адресу Комісії в порядку, встановленому Комісією та/або Уповноваженим органом. Комісія не розглядає анонімні скарги та звернення.


4. ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКУ ВІД ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ

4.1. Рішення про відключення Електронного майданчика приймається Уповноваженим органом на підставі рішення Комісії, у випадках, передбачених законодавством.

4.2. Під час процесу відключення Оператор зобов’язаний забезпечити на Електронному майданчику проведення раніше оголошених процедур закупівель в електронній системі закупівель в інтерактивному режимі реального часу та повинен забезпечити конфіденційність та цілісність даних, що містяться на майданчику, збереження даних, передачу всієї інформації, що міститься на електронному майданчику, іншим авторизованим електронним майданчикам тощо.

4.3. Технічне відключення від електронної системи закупівель здійснюється протягом 10 днів після завершення останньої процедури закупівлі, що проводилася за участю Електронного майданчика та розпочата до прийняття рішення про відключення.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. За порушення вимог, установлених Законом та іншими нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до нього, винні особи, несуть відповідальність згідно із законами України.

5.2. За порушення вимог, установлених Законом у частині прийнятих рішень, вибору і застосування процедур закупівлі, відповідальність несуть члени тендерного комітету або уповноважена особа (особи) персонально.

5.3. Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним в електронній системі закупівель, та за дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.


6. ІНФОРМАЦІЯ. ІНШЕ ЗАКОНОДАВСТВО

6.1. Користувач несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється в електронній системі закупівель. Електронний майданчик має право здійснювати контроль за інформацією, що розміщується Користувачем, та повідомляти Користувачу, що розмістив інформацію неналежного змісту, а також Комісії про такі випадки.

6.2. У разі розміщення в електронній системі закупівель інформації шкідливого та образливого характеру та інформації, що не має відношення до проведення закупівлі, Уповноважений орган приймає рішення на підставі рішення Комісії про надання дозволу Оператору Електронного майданчика та/або веб-порталу Уповноваженого органу на зняття з оприлюднення такої інформації.

6.3. Оператор повідомляє про те, що він не перевіряє та не може перевірити зміст усієї інформації, яка завантажується чи використовується на Електронному майданчику. Оператор повідомляє про відмову від відповідальності у випадку розміщення Користувачем матеріалів шкідливого та образливого характеру.

6.4. Оператор керується у своїй діяльності законодавством України, у тому числі положеннями: законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про захист персональних даних», міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.


7. ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ

7.1. Усі документи, відомості, інформація, персональні дані, отримані Оператором та пов'язані з функціонуванням Електронного майданчика, оброблюються (у тому числі зберігаються) з метою забезпечення повноцінного функціонування Електронного майданчика та електронної системи закупівель, забезпечення та задоволення потреб користувачів, замовників та учасників процедур публічних закупівель, у відповідності з вимогам із захисту інформації про публічні закупівлі та конфіденційної інформації (крім такої, яка не може бути визнана конфіденційною), законів України «Про захист персональних даних» та «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

7.2. Акцептуючи оферту Договору приєднання до Регламенту, суб‘єкт персональних даних та володілець інформації надають Оператору ясну та чітку згоду на обробку таких даних з зазначеною метою.

7.3. Укладаючи Договір приєднання до Регламенту, користувачі дають згоду (дозвіл) Оператору на обробку, у т.ч. й поширення (розповсюдження та/або оприлюднення на веб-сайті Електронного майданчика) персональних даних таких користувачів (їх уповноважених представників) в обсягах, визначених при реєстрації/авторизації на Електронному майданчику та/або при завантажені на Електронний майданчик документів, складених від імені користувача, з метою розкриття інформації про закупівлю та/або про склад осіб, зареєстрованих які замовників/учасників на Електронному майданчику.

7.4. При реєстрації, авторизації, редагуванні профілю та/або особистого кабінету Користувача Оператор отримує персональні дані Користувача (в розрізі інформаційних та/або змістових полів профілю: прізвище, ім‘я, по-батькові, дата народження, серія, номер, дата та місце видачі паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце реєстрації, контактні дані, податковий статус) та гарантує їх належний захист.

7.5. З метою забезпечення захисту персональних даних Користувачів, недопущення їх витоку, знищення, спотворення або несанкціонованого доступу до такої інформації, Оператор може залучати третіх осіб (в тому числі - до зберігання та передачі персональних даних), які знаходяться з Оператором у договірних відносинах, спрямованих на підвищення рівня захисту Користувачів та їх персональних даних.

Користувачі надають згоду на те, що їх персональні дані можуть передаватись зазначеним вище третім особам та звільняють Оператора від обов'язку окремо повідомляти про передачу персональних даних у описаному раніше випадку.


8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей Регламент є невід’ємною частиною Договору приєднання до Регламенту авторизованого електронного майданчику «GOV.AUCTION» та доповнює його положення. У випадку, коли положення Договору приєднання до Регламенту суперечить положенням вказаного Регламенту, до відносин застосовуються відповідні положення цього Регламенту та/або законодавства, що регулює діяльність Оператора.

8.2. Користування Електронним майданчиком та надання Оператором послуг користувачам здійснюється на основі безумовної згоди користувачів з усіма положеннями цього Регламенту, а також іншими оголошеннями, змінами, правилами та умовами, розміщеними Оператором на веб-сайті Електронного майданчика, або в Особистому кабінеті користувача, спрямованими на роз‘яснення, уточнення та/або зміну положень Регламенту.

8.3. Внесення змін та доповнень до Регламенту здійснюється Оператором в односторонньому порядку з повідомленням про це на Веб-сайті Електронного майданчика (та/або Особистому кабінеті користувача). Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх відображення (публікації) на Веб-сайті Електронного майданчика.